სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

კრედიტების აღარების წესი

აკადემიური და მოწვეული პერსოანლის არჩევის წესი

აკადემიური კეთილსინდისერების კოდექსი

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი

პროგრამების მუშაობის წესი

პროგრამის  სწავლის შედეგების  შეფასების მექანიზმები

სტრატეგია კვლევითი საქმიანობა

ბიზნეს უწყვეტობის გეგმა

საქმიანობის წესი

სამეცნიერო საქმიანობის დაგეგმვის, ორგანიზებისა და შეფასების წესი 

სტრატეგიული დაგეგმარების მეთოდოლოგია

ინდივიდულური გეგმის შემუშავება

გამოცდების ჩატარების წესი

პროგრამების შეფასების წესი

თვითმმართველობის  დებულება

ინფორმაციული ტექნლოგიების მართვისა და განვითარების პოლიტიკა

ბიბილიოთეკის დებულება

პერსონალის რაოდენების განსაზღვრის მეთოდოლოგია

მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსხურის დებულება

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის დებულება

ინფორმაციული ტექნოლოგიების  სამსხურის  დებულება

იურიდული სამსხურის დებულება

საგრანტო განაცხადის წარდგენის წესი

კანცელარიის დებულება

კვლევითი საქმინაბის მხარდამჭერი მექანიზმები

სამედიცინო კაბინეტი

ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება

ხარისხის მართვის სამსახურის დებულება

სამეცინიერო კვლევითი ცენტრის დებულება

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის დებულება

სასწავლო პროცესის მართვის სამსხურის დებულება 

საფინასო სამსახურის დებულება

სტუდენტური სერვისების, კარიერული განვითარებისა და უწყვეტი განათლების სამსახური

სამუშაოს არწერილობები და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები