სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი მართვის წესი

უნივერსიტეტში გამოცდების ჩატარების ესი

საგრანტო განცხადების არდგენის წესი

უნივერსიტეტში უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების წესი

აკადემიური კეთილსინდისერების კოდექსი

სტრატეგიული განვითარების გეგმა

პლაგიატის აღმოჩენის, თავიდან აცილების, პლაგიატის შემთხვევაზე რეაგირების პროცედურები და მექანიზმები

პერსონალის მართვის პოლიტიკა

ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა და პროცედურები

ერთობლივი კვლევითი აქტივობები და თანამშრომლობა საერთაშორისო პარტნიორებთან

სტუდენტის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებისა და განხორციელების წესი

პროგრამების შემუშავების წესი

საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების შეფასების წესი

საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების შეფასების წესი

სტუდენტთა ფინანსური მხარდაჭერის წესი

კვლევითი საქმიანობის განვითარების სტრატეგია

მობილობის წესი და პროცედურა

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვირს მეთოდოლოგია

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის არჩევის/დანიშვნის წესი