სამართლისა  და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულება