ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი
პროფესორები:

ასოცირებული პროფესორები:

ასისტენტ-პროფესორები:

ჯანდაცვის ფაკულტეტი
პროფესორები:

ასოცირებული პროფესორები:

ტექნოლოგიების ფაკულტეტი
პროფესორები:

ასოცირებული პროფესორები:

ასისტენტ-პროფესორი

PDF-icon

 

აკადემიური-პერსონალი